@ @

2004N
2005N
2006N
2007N
2008N
2004N
`[ s
211 K lkuU[X 10-15 ~ lkuU[XOh
V ViRASNj lkuU[X 5-6 ~ V
V K lkuU[X 1-9 ~ V
214 V LX[r[Y 5-15 ~ L쏬
V V V 4-5 ~ V
222 V ͗փZu 0-9 ~ ͗֏
V V V 5-13 ~ V
37 lX|[cNc{t 싅Nc 4-3 Vk
V V rr[o[Y 5-10 ~ Vk
314 K lkXsbc 3-3 ac
V V V 2-13 ~ V
321 ke[O lWK[Y 10-18 ~ ^ik
328 S{w싅l\I ŒO[Y 3-9 ~ Vk
44 K ԃX|[cNc 6-4 ԏ
411 ͂܂tN싅 lkzX|[cNc 0-2 ~ Vk
418 K lL[X 16-12 Oh
V V lKbc 14-15 ~ V
424 ViSATNj VX|[cNc 7-17 ~ qrOh
V ViSATNj VX|[cNc 8-13 ~ V
425 K }쏭Nc 9-10 ~ }쏬
V ViSATNj }쏭Nc 8-13 ~ V
51 K LX[r[Y 10-3 L
V K lV[NX 3-11 ~ V
53 ke[O lhW[X 2-7 ~ ac
V KiSATNj V 5-9 ~ V
V K V 10-11 ~ V
522 i`tiX|[cՁj lt@C^[Y 10-1 Vk
V V lh[A[Y 1-13 ~ V
529 KiTNj lz[NX 14-5 L
V ViSATNj V 7-5 V
V K lkXsbc 5-4 V
613 IwN싅֓c tkNu 1-9 ~ R
620 KiSNj lV[NX 22-2 V[NXOh
V ViSATNj V 16-2 V
V K V 10-13 ~ V
627 ke[O lC[OX 9-8 ^JZOh
73 iD}NhihJbvl\I lhW[X 13-19 ~ Vk
711 K zX|[cNc 6-6 c
V ViSATNj V 6-8 ~ V
V K V 7-4 V
718 rartBN싅 sco[X 3-12 ~ Vk
725 K t@C^[Y 10-9 ҏwZij
V V c}[Y 1-9 ~ V
V KiSNj lV[NX 10-9 V[NXOh
V V V 13-12 V
87 KiTNj lL[X 12-6 L
V K V 3-4 ~ V
V KiTNj V 7-9 ~ V
821 K lkuU[X 2-12 ~ lkuU[XOh
V KiSNj V 9-12 ~ V
V K V 9-14 ~ V
828 Éw싅 lKbc 8-15 ~ Vk
912 ke[O lt@C^[Y 2-8 ~ ώu
V KiTNj LcO[Y 8-2 ώu
V K lhW[X 5-8 ~ V
V AtN싅iSNj lL[X 10-0 Vk
923 K L싅Nc 4-4 lk
V V V 15-1 V
926 K lt@C^[Y 15-11 L
V KiTNj lt@C^[Y 8-7 V
V KiSNj lhW[X 7-6 lk͐~
102 AtN싅iSNj sco[X 7-8 ~ Vk
1016 sX|[cՏN싅 sco[X 2-9 ~ V
1017 K ԃX| 8-9 ~ ]
V KiTNj V 1-5 ~ V
V K V 4-12 ~ V
1024 K jI 0-9 ~
V KiTNj V 1-15 ~ V
V K V 5-7 ~ V
V KiSNj V 2-10 ~ V
V V V 18-4 V
1030 K ԍOX 0-9 ~ nrΒn
V V V 1-4 ~ V
V KiTNj V 13-0 V
V KiSNj V 14-8 V
113 ke[O lGWFX 4-9 ~ ώu
V K lhW[X 12-4 ώu
V KiSNj V 9-6 Vk
V V V 3-10 ~ V
116 VliPj lz[NX 13-0 ac
117 XN싅c 0-4 ~ R
1114 VliQj lC[OX 4-8 ~ Vk
1120 ke[O rr[o[Y 4-4 LΒn
1121 K lkzX|[cNc 0-11 ~ LΒn
1121 KiSNj lkzX|[cNc 11-7 LΒn
V K V 4-5 ~ V
1123 K L싅Nc 4-0 ac
V V V 6-11 ~ ac
1127 KiTNj lL[X 14-5 LΒn
V V V 18-6 V
1211 ke[O rr[o[Y 2-8 ~ ^ik
1218 z[NXiSNj lz[NX 8-4 GXebNOh
V ViTNj V 7-4 V
V ViUNj V 2-18 ~ V